අප අමතන්න

 • සේවා මධ්‍යස්ථානය
 • විද්‍යුත් තැපෑල
 • විවෘත වේලාවන්
  සියලු දින: 08.00 – 20.00
 • ලිපිනය
  47 Alexandra Pl, Colombo 00700
 • ෆේස්බුක් පිටුව
අප අමතන්න  +94