සියලු දිනයන්හි පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 8 දක්වා
Engසිංහල

අප අමතන්න

 • +94 11 7474 111

  සේවා මධ්‍යස්ථානය
 • info@cashx.lk

  විද්‍යුත් තැපෑල
 • 228 ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, කොළඹ 04

  ලිපිනය
 • සියලු දින: 08.00 – 20.00

  විවෘත වේලාවන්
 • fb.com/cashxlk

  ෆේස්බුක් පිටුව

  අප අමතන්න

  නම සහ වාසගම

  ජා.හැ අංකය

  ණය අංකය

  සම්බන්ධතා ක්‍රමයක් තෝරන්න

  දුරකථන

  +94

  විද්යුත් තැපෑල

  විෂය

  මූල්ය ලේඛන

  පැමිණිලි

  උපදේශන සහ සහාය

  මගේ ණය කල් ඉකුත් වී ඇත

  වෙනත්

  කරුණාකර විශයක් තෝරන්න.

  ඔයාගේ පණිවිඩය