අප අමතන්න

 • +94 117 562 756

  සේවා මධ්‍යස්ථානය
 • info@cashx.lk

  විද්‍යුත් තැපෑල
 • නො 422/3, ගාලු පාර, කොළඹ 03

  ලිපිනය
 • සඳු - සිකු: 9:00 - 18:00

  විවෘත වේලාවන්
 • fb.com/cashxlk

  ෆේස්බුක් පිටුව