සියලු දිනයන්හි පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 8 දක්වා
Engසිංහල

ණය අයදුම් කිරීම

 • 1

  අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ඔබගේ පුද්ගලික ගිණුම සම්පූර්ණ කරන්න

  අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම ඉතාමත් පහසුයි. ගත වන්නේ විනාඩි කීපයයි. මේ සඳහා ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය, ජාතික හැඳුනුම්පත සහ ඔබගේ බැංකු ගිණුම් විස්තර අවශ්‍ය වේ.

 • 2

  CashX සමග ගිවිසුම අත්සන් කරන්න

  අන්තර්ජාලය හරහා ණය මුදල ලබාගැනීමට ඔබගේ එකඟතාව ලබා දීමට ඔබ වෙත එවනු ලබන තහවුරු කිරීමේ කේතය ඇතුළත් කරන්න. ඔබගේ ණය මුදල එසැනින් ගිණුමට ලබාදෙනු ඇත.

   

ණය මුදල
RS
0 RS0 RS
ණය මුදල
0RS
ගෙවීම් දිනය
 
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
0RS0 RS