ණය අයදුම් කිරීම

මෙම ක්‍රියාවලිය සදහා ඔබට උපකාර කිරීමට පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශනයක් මෙහි දැක්වේ

 • පියවර 1
  අයදුම්පත්‍රය පුරවන්න

  පෝරමය පිරවීමෙන් ඔබට ඉල්ලීමක් තැබිය හැකිය

 • පියවර 2
  තීරණය සඳහා රැඳී සිටින්න

  තීරණය ගනු ලබන්නේ මිනිත්තුවකින් පමණි

 • පියවර 3
  මුදල් ලබාගන්න

  ඔබගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගන්න

CashX හි නැවත ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

නැවත ණයක් ලබා ගැනීමට ගත වන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි

 • පියවර 1
  ඔබ ලොග් විය යුතුය

  ඔබට ලොග් ඉන් බොත්තම ක්ලික් කරන්න, දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර තහවුරු කරන්න

 • පියවර 2
  ණය කොන්දේසි තහවුරු කරන්න

  ඔබ ණය වාරිකය සහ මුදල තෝරාගත යුතුය. ඔබට ප්‍රවර්ධන කේතයක් තිබේ නම් ඔබට එය “ණය සඳහා අයදුම් කරන්න” බොත්තමට පෙර එක් කළ හැක

 • පියවර 3
  තීරණය සඳහා රැඳී සිටින්න

  ණය අයදුම් කිරීමේ තීරණයක් සඳහා රැඳී සිටින්න. බොහෝ විට විනාඩි 10 ක් ගතවේ

 • පියවර 4
  මුදල් ලබාගන්න

  ඔබගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගන්න