සියලු දිනයන්හි පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 8 දක්වා
Engසිංහල

ණය ආපසු ගෙවීම

i
ක්ෂණිකව මුදල් හුවමාරුව
i
Pay&Go kiosks

වයින පුරා ඇති ඕනෑම PaynGo Kiosks Machines හරහා දැන් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ CashX ණය ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ආපසු ගෙවිය හැකිය.

PaynGo වෙබ් අඩවිය හරහා මාර්ගගතව ගෙවීමට කරුණාකර මෙම link එක භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/Home/Pay?srv=cashx

ආසන්නතම කියෝස්ක් සොයා ගැනීමට කරුණාකර මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations.

 1. ප්‍රධාන තිරයෙන් කෙලින්ම ‘CASHX’ තෝරන්න හෝ ‘Finance’> ‘CASHX’ තෝරන්න.
 2. ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කරන්න.
 3. ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකය ඇතුළත් කර පසුව පද්ධතියේ ප්‍රතිචාරය අනුගමනය කරන්න.
 4. ඔබගේ නැවත ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය නිවැරදිව යොදන්න.
 5. යන්ත්‍රයට මුදල් ඇතුළත් කරන්න (බැංකු සටහන් ස්වයංක්‍රීයව යන්ත්‍රය මගින් අනාවරණය වේ)
 6. ඔබ මුදල් නෝට්ටු ඇතුළු කර ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කල පසු කරුණාකර රිසිට්පත රැගෙන එහි පැහැදිළි ඡායා පිටපතක් අපගේ 074-2478024 දුරකතන අංකය ඔස්සේ WhatsApp, Viber, imo යන මාධ්‍යන් හෝ අපගේ Facebook Messenger මගින් එවූ පසු ඔබගේ ගෙවීම යාවත්කාලීන කෙරේ.
More
i
දින 1-3ත් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීම
i
පුද්ගලික අන්තර්ජාල බැංකු මුදල් හුවමාරුව

ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබගේ පුද්ගලික අන්ත්ර්ජාල බැංකු පහසුකම හරහා පහත ගිණුම් අංක භාවිතා කරමින් ගෙවීම් සිදුකල හැක. තුන්වන පාර්ශවික මුදල් හුවමාරුවක් ලෙස හෝ පුද්ගලික ආදායකයෙක් ලෙස ගෙවීම සිදු කරන්න.

 • කාර්ගීල්ස් බැංකුව

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 001952000011
ශාඛාව: මූලස්ථාන ශාඛාව

 • සම්පත් බැංකුව

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 017510007263
ශාඛාව: කොළඹ සුපිරි ශාඛාව

 • හැටන් නැෂනල් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 039010234589
ශාඛාව: බම්බලපිටිය ශාඛාව

සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.
ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්න

ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක් අපගේ

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 074-2478024 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.

i
සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ඔබට ලඟම ඇති සම්පත් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

කරුණාකර සම්පත් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න.
ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

ගිණුම් අංකය: 017510007263

ශාඛාව: කොළඹ සුපිරි ශාඛාව

සටහන:  ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් අපගේ

බැංකුවේ CDM සම්පත් බැංකුව හරහා ගෙවීමක් සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ කළ යුත්තේ:
• පියවර 1: කරුණාකර භාෂාව තෝරන්න;
• පියවර 2: “CASH DEPOSIT” තෝරන්න;
• පියවර 3: ඔබගේ ඉලක්කම්-10 ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න;
• පියවර 4: ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න;
• පියවර 5: සම්පත් බැංකු ගිණුම් අංකය 017510007263 ලෙස ඇතුළත් කරන්න;
• පියවර 6: ගිණුමේ නම “A V BUSINESS SOLUTION (PRIVATE) LIMITED” ලෙස ස්වයංක්‍රීයව දර්ශනය වන බවට වග බලා ගන්න;
• පියවර 7: ඔබේ ජා.හැ අංකය ඇතුළු කරන්න. නැවත ජා.හැ අංකය “REFERENCE NO” ලෙස ඇතුලත් කරන්න .
• පියවර 8: තැන්පතු තැටියට මුදල් නෝට්ටු තබන්න (රු. 100 සහ ඊට වැඩි මුදල් නෝට්ටු පමණක් භාවිතා කළ හැක);
• පියවර 9: ඔබ තැන්පත් කළ මුදල තිරය මත පෙන්වනු ඇත. නිවැරදි නම් “ඉදිරියට යන්න” ඔබන්න;
• පියවර 10: යන්ත්‍රයෙන් ගෙවීම් කුවිතාන්සිය ගෙන එය තබා ගන්න.

සටහන: ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 074-2478024 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.

i
කාර්ගීල්ස් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ඔබට ලඟම ඇති කාර්ගීල්ස් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.
කරුණාකර කාර්ගීල්ස් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න.
ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

ගිණුම් අංකය: 001952000011

ශාඛාව: මූලස්ථාන ශාඛාව

සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.
ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම මුදල් අයකැමි හට ලබා දෙන්න.

ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක් අපගේ

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 074-2478024 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.

i
හැටන් නැෂනල් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ඔබට ඕනෑම හැටන් නැෂනල් බැංකු ශාඛාවකින් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

කරුණාකර හැටන් නැෂනල් බැංකු මුදල් තැම්පතු පත්‍රය පහත ගිණුම් විස්තර සමග සම්පූර්ණ කර මුදල් ලබාගන්නා අයකැමියා හට ලබා දෙන්න.

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 039010234589
ශාඛාව: බම්බලපිටිය ශාඛාව

සටහන:  ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් අපගේ

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 074-2478024 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.

i
අන්තර් බැංකු මුදල් හුවමාරු සේවය හරහා

ඔබට ඕනෑම බැංකුවක අයකැමි හරහා පහත ගිණුම් අංක වලට මුදල් ප්‍රේශණය කල හැක.

 • කාර්ගීල්ස් බැංකුව

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 001952000011
ශාඛාව: මූලස්ථාන ශාඛාව

 • සම්පත් බැංකුව

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 017510007263
ශාඛාව: කොළඹ සුපිරි ශාඛාව

 • හැටන් නැෂනල් බැංකු මුදල් තැම්පතු

ගිණුම් හිමියාගේ නම: ඒ වී බිස්නස් සොලුෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම
ගිණුම් අංකය: 039010234589
ශාඛාව: බම්බලපිටිය ශාඛාව

සටහන: ගෙවීම සිදු කිරීමේදී ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඔබගේ යොමු අංකය ලෙස ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරන්න.
ඔබ හට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සඳහන් කරන්න.
ගෙවීම මුදල් අයකැමි හට ලබා දෙන්න.

ඔබගේ නැවත ගෙවීමක් කල සෑම විටම ඔබගේ Payment Slip එකෙහි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් හෝ Screenshot එකක්

ඔබ ආපසු ගෙවීමක් කරන සෑම විටම, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ණය හැඳුනුම්පත සමඟ WhatsApp හරහා අපගේ දුරකථන අංක 074-2478024 වෙත ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි ස්ලිප් ඡායාරූපයක් හෝ තිර රුවක් අපට එවන්න.

ණය මුදල
RS
0 RS0 RS
ණය මුදල
0RS
ගෙවීම් දිනය
 
ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
0RS0 RS